در اهمیت امر به معروف و نهی از منکر امده است که:...

خداوند دو ملک را مامور کرد تا شهری را سرنگون کنند.چون به آنجا رسیدند مردی را دیدندکه خدا را می خواند و تضرع می کند،یکی از آن دو فرشته به دیگری گفت:این دعا کننده را نمیبینی؟گفت:چرا!ولیکن امر خداست،باید اجرا شود.

اولی گفت:نه،کاری انجام نمی دهم تا از خداوند سوال کنم.

به خدا عرض کرد:در این شهر بنده ای تو را می خواند و تضرع می کند،آیا عذاب را نازل کنیم؟

خطاب آمد:امری را که دادم انجام دهید،آن مرد هیچ گاه برای امر من رنگش تغییر نکرده و از کارهای ناشایست مردم،خشمگین نشده است.

/ 0 نظر / 6 بازدید