قلب

امام علی(ع) فرمود: به رگ هاى درونى انسان پاره گوشتى آویخته که شـگرف ترین اعضاى درونى اوست و آن قــلــب است که چیزهایى از  حکمت و چیزهایى متفاوت با آن ، در او وجود دارد.  پــس اگر در دل امـــیـــدى پــــدیـــد آیــد ، طــمــع آن را خـــوار گـــردانــــد اگر طـــمــــع بــــر آن هــــجــوم آورد حــــرص آن را تـــبـــاه ســازد اگر نومیدى بر آن چیره شود ، تأسف خوردن آن را از پـاى در آورد اگر خـشـمـنـاک شـود کـیـنـه تـوزى آن فـزونى یـابـد و آرام نـگـیرد اگر بــه خـشـنـودى دســت یـابـد ، خـویـشـتـن دارى را از یــاد بـرد اگر تــرس آن را فــراگــیــرد پـرهـیـز کـردن آن را مشـغـول سـازد اگر بــه گـــشــایــشــى بـــرســد ، دچـــار غــفــلـت زدگــى شـــود اگر مـالـى بـه دسـت آورد ، بـى نـیـازى آن را بـه ســرکشى کـشـاند اگر مـصـیـبـت نـاگـوارى بـه آن رسـد ، بى صـبـرى رسوایـش کند اگـر بــه تـهـیـدسـتـىمـبـتـلا گـردد ، بــلاها او را مـشـغــول ســازد اگر گـرسـنـگـى بـى تابش کـنـد ، نـاتـوانــى آن را از پــاى در آورد اگر زیــــادى ســـیـــر شـــود ، ســــیـــرى آن را زیــــان رســـانـــد  پــس  هر گونه کندروى براى آن زیانبار ، و هرگونه تندروى براى آنفساد آفریناست

/ 0 نظر / 14 بازدید