به فکر ... هم باش مثل موبایلت ؟!!

 

بــه فـکـر نـمـازت بـاش مـثـل شـارژمـوبـایـلـت ! 


بـا صـدای اذان بـلـنـد شـو مـثـل صـدای
مـوبـایـلـت ! 


از انـگـشـتـات بـرای ذکـر اسـتـفـاده کـن مـثـل صـفـحــه
کـلـیـد مـوبـایـلـت


قــرآن را هـمـیـشــه بـخـوان مـثـل پـیـام هـای مـوبـایـلـتخـدایـی مــا 
کجاییم ...؟!


/ 0 نظر / 7 بازدید