/ 2 نظر / 22 بازدید
م.ه

ولش کنین می خوام ببینم چه غلطی می خواد بکنه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مرتکه مفنگی!!!؟؟

سی سیب

خواهش می کنم ولش کنید ،هیچ غلطی نمی تواند بکند.(ببخشید) سگ هم از دور هاپ هاپ می کند. مگه فرزندان امام ورهبری مرده اند که بتونه به ایران حمله کنه ؟